Henrik Bengtsson

Jag doktorerar sedan hösten 2018 på deltid vid sidan av min verksamhet som advokat med inriktning på immaterialrätt, marknadsrätt och processrätt vid Advokatfirman Delphi KB i Stockholm. Arbetstiteln på mitt avhandlingsprojekt är Proportionalitetsprincipen och immaterialrättsliga sanktioner och åtgärder. Ämnet rör sig i gränslandet mellan EU-rätt/immaterialrätt och processrätt.

Utbildning och erfarenhet

Jag har en jur. kand. från Lunds universitet (1998) och blev ledamot i Advokatsamfundet 2003 och partner i Advokatfirman Delphi KB 2007.

Jag är specialiserad inom immaterialrätt, företagshemligheter, marknadsrätt, IT-rätt samt personuppgiftsfrågor och har varit ombud i ca etthundrafemtio processer och skiljeförfaranden på immaterialrättsområdet, rörande företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring (bl a NJA 2009 s 159, NJA 2015 s 605, NJA 2016 s 212, NJA 2017 s 343, PMÖD 2017:1, RH 2009:6 och HFD 2016 ref 8).

Undervisning

Sedan 1999 är jag gästföreläsare i huvudsak i immaterialrätt på masters- och specialkurser vid Stockholms, Lunds, Uppsala och Göteborgs universitet

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt som inleddes i september 2018 har titeln “Proportionalitetsprincipen och immaterialrättsliga sanktioner och åtgärder”. Syftet med avhandlingsprojektet är att

1. beskriva den teoretiska utgångspunkten för immaterialrättsliga åtgärder och sanktioner och de bakomliggande policyskälen bakom desamma liksom vilka konsekvenser en under- respektive övertiollämpning av åtgärder och sanktioner kan få för balansen i det immaterialrättsliga systemet.

2. beskriva, analysera, jämföra och systematisera de immaterialrättsliga åtgärderna och sanktionerna interimistiskt och slutligt förbud, korrigeringsåtgärder och publiceringsåläggande i TRIPs-avtalet, sanktionsdirektivet och i de svenska immaterialrättsliga lagarna.

3. beskriva och analysera hur EU-domstolen har tillämpat proportionalitetsprincipen i sina förhandsavgöranden rörande infosoc- och sanktionsdirektiven och hur EU-domstolen har utfört balansakten mellan motstående grundläggande rättigheter och andra intressen. Syftet är också att i korthet beskriva hur Europadomstolen har tillämpat proportionalitetsprincipen i sina avgöranden som avsett s k mellanhänder.

4. beskriva och analysera hur sanktionsdirektivet har genomförts i svensk rätt och hur de immaterialrättsliga bestämmelserna varigenom direktivet implementerats tillämpats av svenska domstolar.

5. beskriva och analysera tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid beslut om immaterialrättsliga åtgärder och sanktioner i amerikansk, engelsk och tysk rätt i syfte att kontrastera olika länders syn på proportionalitetsprövningen mot varandra liksom att problematisera den svenska tillämpningen av proportionalitetsprincipen.

6. analysera vilket utrymme EU:s medlemsstater har vid sin proportionalitetsprövning och huruvida denna prövning måste ske på samma sätt för att tillgodose harmoniseringssyftena bakom infosoc- och sanktionsdirektivet.

7. att identifiera en metod för i vilka steg proportionalitetsprövningen ska göras liksom att försöka identifiera de parametrar som kan vara av betydelse för bedömningen.

Publikationer i urval

Åtgärder vid immaterialrättsintrång (bok), tillsammans med Ralf Lyxell, Norstedts Juridik, 2005
Utdömande av vite vid överträdelse av immaterial- och marknadsföringsrättsliga förbud, NIR nr 2 2018
Förbudsutformning inom immaterial- och marknadsrätten, Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016
”I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet”, artikel i Liber Amoricum professor Jan Rosén, s 97-126, 2016
Bevisbörda och beviskrav vid invändning om underskriftsförfalskning – särskilt om elektroniska signaturer i Kihlman (ed.) Elektroniska signaturer
Jurisdiktion vid skadegörande handlingar på Internet, Infotorg Mitt i Juridiken, januari 2011
Thomson West; International Privacy Guide Employee Electronic Monitoring Sweden, Chapter on Sweden, 2010
Thomson West; International Privacy Guide Electronic Direct Marketing, Chapter on Sweden, 2010
Thomson West; International Privacy Guide, Chapter on Sweden, 2010
Dataintrång, Ny Juridik nr 4/09
Det moderna marknadsrättsliga formskyddet i Festskrift till Marianne Levin
Interimistiska förbud och bevissäkring vid angrepp på företagshemligheter, Juridisk Tidskrift nr. 2 2008-09 s. 241-261
Rätten till beställt verk, Ny Juridik nr 4/05
Företagshemligheter i domstolarnas praxis – del II, Ny Juridik nr 3/05